Tavoitteena on tuloksellinen, vaikuttava ja laadukas koulutus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt tiedolla johtamiseen ja ohjauksen kehittämiseen strategiarahoitusta. Näillä parannetaan koulutuksen tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja laatua. Projekti kestää 31.12.2020 asti. Strategiarahoituspäätöksessä edellytetään, että koulutuksen järjestäjät kehittävät toimintaa yhdessä. Hyrian kumppaneita tässä hankkeessa ovat Helsinki Business College Oy, Hevosopisto Oy, Invalidisäätiö, Tavastia, Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky, OSEKK, Pohjois-Karjalan kky, SASKY ja Suomen yrittäjäopisto. Yhteistyö jatkuu koko projektin ajan.

Hyria tuottaa ja saa eri lähteistä paljon tietoa toiminnastaan. Tieto on kuitenkin usein pirstaleista, monessa eri järjestelmässä ja joskus hankalasti ymmärrettävässä muodossa. Tiedolla johtamisen yksi tavoite onkin saada raportointi ja analysointi aiempaa selkeämmäksi ja yhtenäisemmäksi. Tiedolla johtaminen konkretisoituu käytännön päätöksentekotilanteissa. Tiedolla johtaminen kytketään osaksi asiakaslähtöistä ja pedagogista kehittämistä. Tietoa käytetään opetuksen, ohjauksen ja päätöksenteon tukena osana päivittäistä johtamista ja strategista kehittämistä. Projektin aikana kehitetään tiedon keräämisen, tuottamisen, jalostamisen, raportoinnin ja analysoinnin menetelmiä ja järjestelmiä sekä hyödynnetään data-analytiikan mahdollisuuksia.

Yksi tavoitteista on, että tiedolla johtamisella lisätään koulutuksen tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja laatua. Tuloksellisuus on yläkäsite, joka pitää sisällään vaikuttavuuden, prosessit ja laadun. Vaikuttavuus saadaan aikaan muuttamalla tai kehittämällä palvelua / prosesseja tavoitteeksi asetelluissa kohteissa. Vaikuttavuutta mitataan suhteessa panoksiin eli kustannuksiin ja työntekoon eli tehokkuuteen. Tätä kautta voidaan vaikuttaa laatuun. Työntekemisen laatu vaikuttaa puolestaan tuottavuuteen, työmotivaatioon, virheiden vähentymiseen ja tuloksellisuuteen. Tuloksellisuus, vaikuttavuus ja laatu kulkevat käsi kädessä.