Yhteisten tutkinnon osien opiskelu muuttui Hyriassa

Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin kuuluu ammatilliset opinnot ja yleissivistäviä opintoja, esimerkiksi matematiikkaa ja englantia. Yleissivistäviä opintoja kutsutaan yhteisten tutkinnon osien opinnoiksi eli YTO-opinnoiksi.

Syksystä 2019 alkaen Hyriassa siirryttiin pajamalliin yhteisten tutkinnon osien opiskelussa. Pajamalli mahdollistaa omassa tahdissa opiskelun ja oikea-aikaisen tuen. Opiskelijan oma vastuunotto omista opinnoista korostuu, mutta opiskelija saa opettajalta tai erityisopettajalta tarvitsemaansa tukea ja ohjausta. Muutoksella vahvistetaan opiskelijalähtöisyyttä, osaamisperusteisuutta ja joustavia opintopolkuja.

Kerrallaan yhdessä pajassa on 40–65 opiskelijaa sekä 2–3 opettajaa ja erityisopettaja. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti tietokoneella, mutta pajassa käytetään myös kirjoja ja muuta materiaalia oppimisen ohjaamisessa. Pajassa järjestetään myös oppimisen ohjaamista pienemmissä ryhmissä

Pajoja järjestetään Riihimäellä Sakonkadun yksikössä ja Hyvinkäällä Torikadun yksikössä. Luonnonvara-alan opiskelijat opiskelevat yhteiset tutkinnon osat omassa yksikössään Uudenmaankatu 249:ssä Hyvinkäällä.

Yhteiset tutkinnon osat ovat yleissivistäviä opintoja

Yhteisten tutkinnon osien opiskelu on tärkeä osa ammattiin, työelämään ja jatko-opintoihin valmentautumista. Yhteiset tutkinnon osat mahdollistavat muun muassa jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. Osassa ammattialoista tai työtehtävistä voidaan palkata vain koko tutkinnon suorittaneita. Lisäksi osa työnantajista palkkaa toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin vain koko tutkinnon suorittaneita.

Opiskelija opiskelee perustutkintoa varten 145 osaamispisteen verran ammatillisia tutkinnon osia ja 35 osaamispisteen verran yhteisiä tutkinnon osia. Kaikille yhteisiä opintoja ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. YTO:ihin kuuluu myös valinnaisia aineita. Opiskelijan aiemmin hankkima, ajan tasalla oleva osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi suoritettavaa tutkintoa.

Pajamalli alkoi 2019

Hyriassa yhteisten tutkinnon osien sisältöjä kutsutaan koulutustuotteeksi.

Yhteishaun kautta Hyriaan tulleet opiskelijat opiskelevat pajassa kerrallaan yhden tutkinnon osan koulutustuotteita kahden viikon ajan. Tuona aikana opiskelija suorittaa keskimäärin kolmesta neljään osaamispistettä. Yhden oppimisvuoden aikana opiskelijalla on neljä pajajaksoa, joista jokainen kestää kymmenen päivää. Mikäli Opiskelija saa kyseisen pajan opinnot valmiiksi ennen pajajakson päättymistä, hän voi palata jo aiemmin omalle koulutusosastolleen jatkamaan ammatillisia opintoja.

Jatkuvan haun kautta tulleille opiskelijoille tarjotaan yhteisten tutkinnon osien opiskelua lähtökohtaisesti verkkototeutuksina ItsLearning-oppimisalustalla. Tukea ja ohjausta verkko-opintojen suorittamiseksi voi ja saa hakea YTO:jen ohjauspajoista sekä iltapajoista.

Opintoja suunnitellaan vastuuvalmentajan (aiemmin ryhmäohjaajan tai vastuukouluttajan) kanssa laadittaessa henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa HOKS:ia. Myös opinto-ohjaajat auttavat opintojen suunnittelussa.

Opintonsa vuonna 2018 aloittaneet opiskelijat jatkavat yhteisten tutkinnon osien opintojaan uudistuneen pajamallin mukaan. Vuonna 2017 ja aiemmin aloittaneet opiskelijat, joilla YTO-opinnot ovat kesken, suunnittelevat niiden suorittamisen yhdessä vastuuvalmentajan ja opinto-ohjaajan kanssa.

Tarjolla on tukea ja ohjausta opintojen etenemiseen

Opiskelija laatii yhdessä vastuuvalmentajansa kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman eli HOKSin opintojen ajaksi. HOKSiin kirjataan suunnitelma opintojen etenemisestä sekä tarvittava ohjaus ja tukitoimet.

Hyriassa opiskelijan oma vastuuvalmentaja tukee, ohjaa ja neuvoo opiskelijaa opintojen tavoitteen saavuttamiseksi sekä seuraa opintojen etenemistä HOKSin mukaisesti. HOKSia päivitetään opiskelijan kanssa oppimisvuoden ja opintojen aikana. Opintojen tukemisessa ja ohjaamisessa auttavat myös monialainen osaajien joukko, kuten opinto-ohjaajat ja erityisopettajat.

YTO_infograagfi